VĂN BẢN NHIỆM KỲ 2017-2022   ->   CTr2018

Ngày đăng tin: 06-12-2018
15-CTr/ĐTN-BCNLĐ Tăng cường xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
  Gửi email In thông tin
Chuong trinh 15 Chuong trinh 15
CÁC TIN KHÁC

17-CTr/ĐTN-VP Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Bình Chánh năm 2019 Chủ đề" Năm Thanh niên tình nguyện"