Học tập và làm theo lời Bác

Ngày đăng tin: 20-05-2015

Tháng 5, âm vang lời Bác dạy!

Tháng 5 này, tròn 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lòng mỗi người Việt Nam yêu nước, thương nòi lại bừng dậy nỗi nhớ thương và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta - Người suốt đời tâm niệm một mục đích tối cao “là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân”.

Đến khi nhắm mắt xuôi tay, Người vẫn canh cánh trong lòng “ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(1). Người cũng chỉ rõ, nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì!

Từ suy nghĩ nấu nung: tất cả dành tình thương cho Dân, làm việc tận tụy vì Dân, Người nhắc nhở cán bộ các cấp, các ngành, các địa phương: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, thì dân mới yêu ta, kính ta”(2). Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bác không quên mục tiêu hàng đầu của Đảng và Chính phủ là tập trung sức lãnh đạo nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất, cứu đói, thực hành tiết kiệm, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, vì: “Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được”(3). Vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là người lãnh đạo nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng, vì vậy, Bác căn dặn: “Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng, ăn trên ngồi trốc..., ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đày tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính”(4). Năm năm sau “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, Bác đã nhận ra nguy cơ xa rời nhân dân của một số cán bộ có chức, có quyền, vì vậy, Bác nhấn mạnh phải “theo đúng đường lối nhân dân”, gồm 6 điều tâm huyết: “Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết; liên hệ chặt chẽ với nhân dân; việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ; có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình; sẵn sàng học hỏi nhân dân; tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm, liêm chính để nhân dân noi theo”(5).

Thực hiện nghiêm túc lời dạy nêu trên của Bác, tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XI, Đảng ta đã đề ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để xây dựng, và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Trong “Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới”, một lần nữa Đảng ta lại nhấn mạnh một trong năm bài học kinh nghiệm lớn chính là về tầm quan trọng phải tăng cường mối liên hệ máu thịt với nhân dân. Tất cả các chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Song, để những bài học tổng kết ấy biến thành hiện thực thì việc tổ chức thực hiện cũng như công tác kiểm tra đôn đốc, phải được tiến hành thường xuyên, phải khắc phục nhanh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “nói nhiều, làm ít”, “nói không đi đôi với làm”. Nhân dân ta mong muốn, Đảng, Nhà nước cần có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác ngăn chặn và đẩy lùi nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí mà Bác gọi là “những con sâu mọt ấy đang rút lá, cắn hoa, khoét quả”, làm phân rã niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào Đảng và chế độ.

Kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ đúng lúc cả nước ta đang tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Những lời dạy của Bác thật sự là những “liều thuốc” quý giá, truyền cho chúng ta nhận thức mới, quyết tâm mới, sức chiến đấu mới - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

Theo Tạp chí Tuyên giáo

 

 

  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

TƯ TƯỞNG “TRỌNG DÂN” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Học tập ý chí và phương pháp tự học của Bác Hồ
Học tập tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nguyễn Quang Tuấn – Gương thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác
Bối cảnh lịch sử tác động đến hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh (PGS.TS Lê Văn Tích (Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí)
Bối cảnh lịch sử tác động đến hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh (0)
Ôn lại những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đạo đức cách mạng (TS. Văn Thị Thanh Mai - 0)